Privacy Verklaring

PRIVACY VERKLARING:   versie 18/05/2018

aangepast op 1/01/2020

Dit is de privacy verklaring van de

feitelijke vereniging “MUSICBAND CON BRIO” – Binkom.

Wij willen met deze een heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met de persoonsgegevens..

Gebruik van persoonsgegevens:

Musicband Con Brio vraagt de persoonsgegevens van u indien:

 • u lid & muzikant wordt van de vereniging
 • u communicatie wenst over conce
 • indien u uitnodigingen wenst te ontvangen
 • het verkrijgen van subsidies, sponsoring en donaties
 • administratieve doeleinden

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Verwerking van persoonsgegevens van leden en vrijwilligers.

MBCB verzamelt de volgende persoonsgegevens voor leden en vrijwilligers volgens het overeengekomen aansluitingsformulier:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • geslacht, geboortedatum
 • (mogelijk) IBAN rekeningnummer
 • instrument(en)
 • (mobiele) telefoonnummer, e-mail adres
 • aansluiting WhatsApp groep: Music Band Con Brio
 • aanwezigheid bij de activiteiten

MBCB gebruikt deze gegevens om:

 • het beheer van het ledenbestand
 • contact met u op te kunnen nemen of te onderhouden
 • praktische organisatie van de activiteiten
 • mogelijke financiële transacties
 • u aan te melden bij VLAMO in verband met persoonlijke ongevallenverzekering
 • (mogelijk) inschrijving deelname wedstrijd

Verwerking van persoonsgegevens van bestuursleden

Het bestuur van MBCB verzamelt de volgende persoonsgegevens voor de verkozen bestuursleden:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • geslacht, geboortedatum
 • (mogelijk) IBAN rekeningnummer
 • functie in de vereniging
 • (mobiele) telefoonnummer, e-mail adres
 • aansluiting WhatsApp groep: Music Band Con Brio
 • aanwezigheid bij de activiteiten
 • salarisgegevens

MBCB gebruikt deze gegevens om:

 • administratieve doeleinden
 • uitvoeren van taken en opdrachten volgens de functie
 • contractuitvoering
 • mogelijke financiële transacties

Verwerking van (mogelijk) persoonsgegevens van belangstellenden, sponsoren en donateurs, instellingen

Het bestuur van MBCB verzamelt de volgende persoonsgegevens voor belangstellenden, sponsoren, donateurs en instellingen

 • naam
 • adres
 • telefoonnummer, e-mail adres
 • (mogelijk) IBAN rekeningnummer

MBCB gebruikt deze gegevens om:

 • administratieve doeleinden
 • communicatie over concerten, activiteiten, acties of uitnodigingen
 • praktische organisatie van de activiteiten
 • verwerking sponsering of donaties
 • mogelijke financiële transacties

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • lidmaatschap aan de koepelvereniging VLAMO (ongevallenverzekering)
 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting “Versio”)
 • tenzij MBCB daartoe verplicht is op grond van de wet of rechterlijke uitspraak

MBCB geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee de vereniging geen verwerkers – overeenkomst heeft afgesloten. Met deze partijen  (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen

MBCB verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Unie.(EU)

 Website bezoek.

Door de website van MBCB te bezoeken worden (persoons)gegevens van je  verzameld middels cookies. MBCB gebruikt alleen technische en functionele cookies  en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

De algemene bezoekgegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden vertrekt.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

 Beeldmateriaal en sociale media.

Foto’s en video’s met een herkenbaar in beeld gebrachte betrokkene worden beschouwd als persoonsgegevens. De toestemming voor het maken en publiceren ervan zijn opgenomen in de lidmaatschapsvoorwaarden of evenementsvoorwaarden.

De toehoorders bij evenementen (concerten) worden geïnformeerd over eventuele opnames met behulp van een vermelding op het terrein.

Bewaartijd van de persoonsgegevens;

MBCB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 •  gedurende de looptijd van het lidmaatschap plus twee (2) jaar
 • gedurende de looptijd van de bestuurstermijn plus twee (2) jaar
 • gedurende de looptijd van afgesloten contract & overeenkomst plus twee (2) jaar
 • gedurende de looptijd van de zakelijke overeenkomst plus twee (2) jaar
 • financiële verrichtingen volgens de wettelijke bewaartermijn, zijnde zeven (7) jaar

Sommige informatie (foto’s en video) worden voor statistische en historische doeleinden langer bewaard in een – al dan niet – digitaal archief

 Verwijderen van persoonsgegevens.

Het verwijderen van verzamelde persoonsgegevens houdt in dat deze gegevens buiten het bereik van de actieve administratie worden gebracht en ondergebracht worden in een – al dan niet – digitaal archief.

Beveiliging van de gegevens.

Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige        verwerking, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking zoals:

 • MBCB vraagt steeds uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben  voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • alle personen die namens MBCB van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij technische incidenten
 • de ledenlijst en interne informatie is enkel te raadplegen op een voor de leden afgeschermde webpagina
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen

Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, wordt u en de Privacy Commissie hiervan op   de hoogte gesteld.

Wijzigingen Privacy statement.

Het kan voorkomen dat het in deze privacy verklaring opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen.

Rechten omtrent uw gegevens.

Wij raden u aan om onze privacy verklaring regelmatig te bekijken .

U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Wij kunnen u vragen u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan uw verzoek.

 

Vragen & klachten.

Deze privacy verklaring is te raadplegen op de website van de vereniging en bij elke aansluiting als lid wordt een exemplaar van deze privacy verklaring overhandigd.

Mocht u een klacht hebben – of een inbreuk vaststellen – als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn – als er aanwijzingen zijn van misbruik, vragen wij u direct contact met ons op te nemen..

Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op deze beveiliging plaatsvindt, wordt de Privacy Commissie hiervan direct op de hoogte gesteld.

Contactgegevens.

Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy – of in algemene zin vragen heeft hierover kan u contact met ons opnemen via: